Forslag til masteroppgaver

Forslag fra professor Ove Njå

 1. Trafikksikkerhet og trafikanters holdninger og atferd i møte med arbeidsvarslinger/vegarbeid. Dette vil fort bli en spørreundersøkelse kombinert med observasjoner og gjerne intervjuer.
 1. Hydrogensikkerhet. Bruk av fremtidsscenarioer til å beskrive/analysere utfordringer med storskala implementering av hydrogen som energibærer i det norske samfunnet.
 1. Klimarisiko og fjellredning. Sikkerhetsstyring basert på systemtenkning (Nancy Leveson). Hvordan kan vi utvikle/hva er fornuftige begrensninger/constraints i reelle system for styringen av sikkerheten i Jotunheimen?

Disse er på et overordnet prosjektskissenivå, men av interesse inn i konkrete prosjekter som det jobbes med. Ved interesse, ta kontakt med Ove Njå. 

Tema: trafikksikkerhet

Prosjektet handler om ulike typer arbeidsvarsling og er et prosjekt som etter all sannsynlighet skal gjennomføres. Det skal utvikles i samarbeid mellom Risa AS og Nye veier.

Det kommer også noen andre mulige skisser som handler om sensorteknologi og overflatebehandling for nedsmussing av tunneler, hvor koplinger til trafikkatferd og trafikksikkerhet vil utgjøre problemstillinger for mulige masteroppgaver.

Det kan være relevant for de fleste bakgrunner på risikostyring og samfunnssikkerhet, hvor temaene kan være risikopersepsjon, trafikkatferd og ytelsesanalyser.

Interesserte studenter bes ta kontakt med Ove Njå så snart som mulig for å inkluderes i utviklingen av prosjektene.

Se vedlagt skisse for prosjektet.

Forslag fra 2022 (kan fortsatt være aktuelt)

Forslag fra BDO

 • Digitale trusler mot norsk næringsliv – hvordan har trusselbildet mot norsk næringsliv endret seg de siste årene (og som følge av globale kriser/kriser i Europa)​
 • Effektiv risikostyring i et omskiftelig marked – hvordan styre risiko på en effektiv måte når forutsetningene i markedet er i stadig endring (digitale trusler, krig i Europa, covid-19, inflasjon og prisvekst etc.) ​
 • Privat-offentlig samarbeid knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap – hvordan utnyttes private aktørers kompetanse og kapasitet i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge? 

Forslag fra Stavanger kommune

 • Fra ord til handling – med fokus på implementering
  • Eksempelvis innen klimatilpasning
 • Samvirke – på tvers av myndighetsområde, ansvar, roller og oppgaver i en krise (Obs på type krise!)
 • Samvirke i et forebyggende perspektiv
  • Hvordan dra i felles retning selv om vi har ulikt myndighetsområde, ansvar, rolle og oppgaver
 • Utfordre etablert analysemetodikk (ROS, VTS…)
 • Hvordan ivaretas sammenfallende hendelser i ROS-analyser – arealplanlegging
  • Samfunnssikkerhet i et langsiktig perspektiv

Forslag fra NSO

 • Evaluering av dagens tilsynspraksis i NSO
 • Sammenligning av tilsynspraksisen til ulike tilsynsorgan
  • Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, mattilsynet, DSB, miljødirektoratet, DSA.
 • Hvordan kan Industrivernordningen bedre tilpasses en industri i stadig endring?
 • Hvilken rolle har industrivernet i «beredskaps-Norge»?
 • Industrivernet i et internasjonalt perspektiv (Hva gjøres innen industrielle egenbeskyttelsestiltak i andre land?

Kontaktinformasjon til Safetec

Ønsker du å skrive masteroppgave i samarbeid med Safetec? Klikk her for kontaktinformasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *