Forslag til masteroppgaver

Forslag fra Finansdepartementet

 • Hva kjennetegner en god risikovurdering før tjenestereiser? ​
 • Hvordan endrer risikobildet seg når det pågår byggearbeider på arbeidsplassen? ​
 • På hvilken måte kan en trusselaktør bruke opplysninger offentliggjort gjennom innsynsbegjæringer til å få bedre oversikt over rutiner og sårbarheter, og dermed lettere gjennomføre en kriminell handling? ​
 • Hva menes med «enkle midler» når NSM snakker om tiltak for å verne om gradert informasjon fra sikkerhetstruende virksomhet? ​
 • Hvor effektivt er sikkerhetsmåneden sammenlignet med ressursene som kreves for å få til et bra opplegg?

Forslag fra BDO

 • Digitale trusler mot norsk næringsliv – hvordan har trusselbildet mot norsk næringsliv endret seg de siste årene (og som følge av globale kriser/kriser i Europa)​
 • Effektiv risikostyring i et omskiftelig marked – hvordan styre risiko på en effektiv måte når forutsetningene i markedet er i stadig endring (digitale trusler, krig i Europa, covid-19, inflasjon og prisvekst etc.) ​
 • Privat-offentlig samarbeid knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap – hvordan utnyttes private aktørers kompetanse og kapasitet i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge? 

Forslag fra Stavanger kommune

 • Fra ord til handling – med fokus på implementering
  • Eksempelvis innen klimatilpasning
 • Samvirke – på tvers av myndighetsområde, ansvar, roller og oppgaver i en krise (Obs på type krise!)
 • Samvirke i et forebyggende perspektiv
  • Hvordan dra i felles retning selv om vi har ulikt myndighetsområde, ansvar, rolle og oppgaver
 • Utfordre etablert analysemetodikk (ROS, VTS…)
 • Hvordan ivaretas sammenfallende hendelser i ROS-analyser – arealplanlegging
  • Samfunnssikkerhet i et langsiktig perspektiv

Forslag fra NSO

 • Evaluering av dagens tilsynspraksis i NSO
 • Sammenligning av tilsynspraksisen til ulike tilsynsorgan
  • Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, mattilsynet, DSB, miljødirektoratet, DSA.
 • Hvordan kan Industrivernordningen bedre tilpasses en industri i stadig endring?
 • Hvilken rolle har industrivernet i «beredskaps-Norge»?
 • Industrivernet i et internasjonalt perspektiv (Hva gjøres innen industrielle egenbeskyttelsestiltak i andre land?

Kontaktinformasjon til Safetec

Ønsker du å skrive masteroppgave i samarbeid med Safetec? Klikk her for kontaktinformasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *