MEE140: Philosophy of Science and Research Methods

Faget har ukentlige forelesninger sammen med andre masterstudier. Det skal gjennomføres en obligatorisk gruppeoppgave av mindre omfang der gruppene blir satt av faglærer. Faget går på engelsk, og du kan lese mer om det her.

Eksamensbesvarelse: