Søknadsskjema og stillingsinstrukser til linjeforeningen SAMSIK

SAMSIK søker nytt styre for perioden 2022/2023! Vi ser etter engasjerte og motiverte studenter som er villig til å gjøre litt ekstra for å skape et godt sosialt og faglig miljø på samfunnssikkerhet.
Dere kan lese mer i stillingsinstrukser over!

Søknadsskjema finner dere her: https://forms.gle/RpN4SWFL43Syc1rPA

Dersom du har spørsmål om søknad, søknadsprosess, styreverv, årsmøtet eller andre hensyn knyttet til dette, kan du ta kontakt med Markus Isaksen:

leder@samsik.no eller samsik@uis.no
tlf: 99713885 eller Markus Isaksen på Facebook.

Solakonferansen 2021, to gratisplasser til studenter på samfunnssikkerhet

Vi har et samarbeid med Solakonferansen og har to gratisplasser som kan trekkes blant samfunnssikkerhetsstudenter!

Solakonferansen har fokus på luftfartssikkerhet og i år er autonomi et av mange intertessante tema. Det vil bli interessante foredrag og dette er en unik mulighet for å «mingle» med luftfartsbransjen. 

Kan være et strålende utgangspunkt for høstens gruppeoppgave eller kanskje starten på et samarbeid om masteroppgave?

Tid: 20-22.. September Sted: Clarion Hotel Air, Sola

Konferansebilletten gir både gratis adgang, lunsj og middager.

De to heldige trekkes mandag 13. september og vil bli kontaktet på epost.

Send en epost samsik@stud.uis.no ikke senere enn torsdag 9. september .

Se mer informasjon om konferansen på www.solakonferansen.no 

Har dere spørsmål om konferansen kan disse rettes til Kenneth, kenneth.a.pettersen@uis.no

Ledig stilling som forskningsassistent

Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) har en ledig stilling som forskningsassistent på ProCritS prosjektet

(se informasjon om prosjektet nedenfor).

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til arbeidet med datainnsamling i prosjektet vår/sommer 2021, med hovedvekt på transkribering av intervju. Stilingen gir også muligheter for deltagelse i mange av prosjektets aktiviteter, digitale møter og workshops her i Stavanger. Engasjementet vi gi den rette studenten nyttige erfaringer innen forskning og forskingsmetode og kan være et grunnlag for å skrive masteroppgave knyttet til prosjektet våren 2022.

Engasjementet vil være timelønnet og er estimert til 120-150 timer. Engasjementet lønnes i samsvar med statens lønnsregulativ, l.pl. 17.515, kode 1018, LR 02, alternativ 6 uten tjenesteansiennitet (ltr 25 pr 1.5.18). Studentassistenter med tre års høyere utdanning innplasseres i alternativ 9 (ltr 34 pr 1.5.18). Feriepenger kommer i tillegg.

Public Procurement of Critical Services – Analysis of Effects on Societal Safety (ProCritS)

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene vil gjøre offentlige og private aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap bedre i stand til å tilrettelegge anbud og gjennomføre anskaffelsesprosesser. Prosjektets forskning vil belyse forutsetningene mulighetsrommet og forutsetningene for å unnta ivareta samfunnssikkerhets- og beredskapsfunksjoner fra innenfor de rammer EØS-lovgivningen om offentlige anskaffelser setter, noe som vil gi ny og viktig kunnskap om mulighetene stater har for tilrettelegging og tilpasning. Prosjektet er et samarbeid mellom sikkerhetsforskere og jurister. Prosjektet vil samle data og analysere hvordan sikkerhet og beredskap tilrettelegges for og spesifiseres i myndighetenes offentlige anskaffelser av tjenester innen transport av kritisk syke og anskaffelser av sikrings- og beredskapstjenester. Norsk og europeisk rett knyttet til offentlige anskaffelser bli analysert og diskutert i forhold til de innsamlede data. Prosjektet inkluderer to doktorgradsprosjekter og gjennomføres av en internasjonal forskergruppe i samarbeid med eksperter fra offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Er du interessert i stillingen, vennligst send CV og kort søknad til kenneth.a.pettersen@uis.no senest 6.5.2021.  

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Vil du skrive masteroppgave om forebygging av personskader?

Skadeforebyggende forum utlyser stipend til deg som vil skrive masteroppgave om forebygging av personskader og / eller årsakssammenhenger som fører til ulykkesskader. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Vi deler ut to stipend á kr 10.000, med søknadsfrist 31. mars 2021.  Les mer om Skafors masterstipend.

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell organisasjon som gjennom informasjons- og samarbeidstiltak arbeider for å forebygge skader og ulykker, spesielt innenfor hjem- og fritidssektoren. Vi samarbeider med kommuner og organisasjoner over hele landet og mottar tilskudd fra blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge.  Du finner mer info om organisasjonen vår på www.skafor.org.

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det skadeforebyggende arbeidet. Men langt fra alle slike kampanjer gir resultat. Hva kreves for at informasjonskampanjer skal fungere etter hensikt?

Fallskader er den vanligste typen av ulykkesskader i alle aldre. Alvorlige fallskader kan bety en drastisk forandring av livet for de som rammes, og det er kostnads- og ressurskrevende for samfunnet.  Det blir registrert omtrent 9 000 hoftebrudd i Norge hvert år, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Det gjøres mye godt fallforebyggende arbeid, men vi trenger mer kunnskap om hvordan ulykkene skjer og skadene oppstår, og hvilke lokale tiltak som gir best resultat.

Hvert år mister 40-50 personer livet i brann. Har selvslukkende sigaretter gitt færre branner? Vi vet at varsling og individuelt tilpassede brannsikkerhetstiltak redder liv. Hvordan kan vi motivere flere til å tenke på brannsikkerhet?

Dette er noen aktuelle temaområder, flere temaforslag finnes på nettsiden om masterstipend. Vi vil vurdere alle oppgaver som belyser årsakssammenhenger og/eller forebygging av skader og ulykker.

Hilsen Skadeforebyggende forum

Har du lyst å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Har du lyst til å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Kraftbransjen digitaliserer, og det er behov for økt kunnskap om cybersikkerhet og sårbarhet. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) skal sommeren 2021 gjennomføre en studie av sikkerhetstilstanden i kraftbransjen. NVE etablerer derfor et prosjektteam av studenter med ulik fagbakgrunn. Arbeidet vil bli gjennomført virtuelt fra hjemmekontor med mulig samling/opphold ved hovedkontoret i Oslo dersom smittesituasjonen tillater det. I tillegg til analyse av innsamlede data skal studentene gjøre casestudier og dokumentere analysen i en NVE-rapport. Resultatet vil også bli presentert på et webinar i august og gi stor synlighet i kraftbransjen. Universitetet i Stavanger og NTNU samarbeider med NVE i dette prosjektet, og dersom du får jobben, vil du få ansettelse hos universitetet.

Kontaktperson Universitetet i Stavanger: Ove Njå

Søknad sendes til Ove Njå, Universitetet i Stavanger (ove.njaa@uis.no)

NY SØKNADSFRIST 5. MAI