RIS535: Terrorsikring og resiliens

Hovedmålet med kurset er å gjøre studentene i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede handlinger. Emnet skal gi studentene en forståelse av terrorisme og tilsiktede angrep som fenomen, inkludert årsaker, former og sikkerhetstiltak. Studentene skal bli kjent med ulike strategier for å forebygge og bekjempe terrorisme og tilsiktede handlinger, inkludert ulike risikostyrings- og robusthetsverktøy. Emnet skal gi studentene en innføring i temaene sikkerhetskultur og sikkerhetsrisikostyring. Emnet skal også gi innsikt i faktorer som påvirker oppfatningen av risiko og behov for beskyttelse, samt gi innsikt i dilemmaer i forhold til sikkerhetstiltak. Ler mer om faget her.

Emnet går på engelsk, men det er mulig å skrive både obligatorisk oppgave og eksamen på norsk.

Tidligere eksamen

Eksamensbesvarelser