Vil du skrive masteroppgave om forebygging av personskader?

Skadeforebyggende forum utlyser stipend til deg som vil skrive masteroppgave om forebygging av personskader og / eller årsakssammenhenger som fører til ulykkesskader. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Vi deler ut to stipend á kr 10.000, med søknadsfrist 31. mars 2021.  Les mer om Skafors masterstipend.

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell organisasjon som gjennom informasjons- og samarbeidstiltak arbeider for å forebygge skader og ulykker, spesielt innenfor hjem- og fritidssektoren. Vi samarbeider med kommuner og organisasjoner over hele landet og mottar tilskudd fra blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge.  Du finner mer info om organisasjonen vår på www.skafor.org.

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det skadeforebyggende arbeidet. Men langt fra alle slike kampanjer gir resultat. Hva kreves for at informasjonskampanjer skal fungere etter hensikt?

Fallskader er den vanligste typen av ulykkesskader i alle aldre. Alvorlige fallskader kan bety en drastisk forandring av livet for de som rammes, og det er kostnads- og ressurskrevende for samfunnet.  Det blir registrert omtrent 9 000 hoftebrudd i Norge hvert år, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Det gjøres mye godt fallforebyggende arbeid, men vi trenger mer kunnskap om hvordan ulykkene skjer og skadene oppstår, og hvilke lokale tiltak som gir best resultat.

Hvert år mister 40-50 personer livet i brann. Har selvslukkende sigaretter gitt færre branner? Vi vet at varsling og individuelt tilpassede brannsikkerhetstiltak redder liv. Hvordan kan vi motivere flere til å tenke på brannsikkerhet?

Dette er noen aktuelle temaområder, flere temaforslag finnes på nettsiden om masterstipend. Vi vil vurdere alle oppgaver som belyser årsakssammenhenger og/eller forebygging av skader og ulykker.

Hilsen Skadeforebyggende forum

Har du lyst å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Har du lyst til å arbeide med cybersikkerhet i kraftbransjen?

Kraftbransjen digitaliserer, og det er behov for økt kunnskap om cybersikkerhet og sårbarhet. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) skal sommeren 2021 gjennomføre en studie av sikkerhetstilstanden i kraftbransjen. NVE etablerer derfor et prosjektteam av studenter med ulik fagbakgrunn. Arbeidet vil bli gjennomført virtuelt fra hjemmekontor med mulig samling/opphold ved hovedkontoret i Oslo dersom smittesituasjonen tillater det. I tillegg til analyse av innsamlede data skal studentene gjøre casestudier og dokumentere analysen i en NVE-rapport. Resultatet vil også bli presentert på et webinar i august og gi stor synlighet i kraftbransjen. Universitetet i Stavanger og NTNU samarbeider med NVE i dette prosjektet, og dersom du får jobben, vil du få ansettelse hos universitetet.

Kontaktperson Universitetet i Stavanger: Ove Njå

Søknad sendes til Ove Njå, Universitetet i Stavanger (ove.njaa@uis.no)

NY SØKNADSFRIST 5. MAI

Webinar med Reflekt: How to deal with difficult to predict events?

Webinar med Reflekt!
 
Mike and Graeme from Reflekt kindly agreed to arrange a Zoom webinar for SAMSIK and RAG-students on 24th February 2021, from 11:00 hrs. to 13:00 hrs.
The theme of the webinar will be resilience and the ability of an organization/country to respond to change. In the webinar, we will focus on vulnerability and dependency and will consider how to deal with difficulty to predict events.
 
 
Reflekt AS was started in October 2017 by Graeme Dick and Mike Pollard. The focus for the company is how learning from major accidents can be used to prevent new major accidents and to improve performance in an organization. Investigations of major accidents are extensive and provide a unique insight into conditions in the organizations involved. The understanding of technical, operational, and organizational factors that have contributed to major accidents is an important prerequisite for being able to learn. Understanding these factors is also important to be able to recognize them in minor incidents. Recognition of these factors may indicate that processes and practices are not functioning satisfactorily and that the organization is vulnerable to a serious incident and possibly to a major accident.
 

 

Årsmøte 2021

Tid: Mandag 8. februar 2021 13:00
Sted: Zoom, TRYKK HER
Meeting ID: 682 3030 0949
Password: 445490

Det innkalles herved til årsmøte for SAMSIK. I år gjennomføres årsmøtet via zoom. Saker som ønskes tatt opp og forslag til vedtektsendringer må være sendt inn til styret senest 1. februar 2020. Sakene sendes på e-post til: samsik@stud.uis.no.

Dersom du ønsker å stille til valg i et av vervene, må interesse meldes innen mandag 1. februar.

Alle medlemmer av SAMSIK, med andre ord alle studenter innenfor studieretningene Samfunnssikkerhet og Teknisk Samfunnssikkerhet, har stemmerett ved valg av nytt styre.

Nedenfor finnes sakslisten. Vedlagt ligger stillingsinstrukser og forslag til vedtekter.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Årsberetning
 3. Vedtektsendringer
 4. Godkjenning av regnskap og budsjett 2020
 5. Godkjenning av budsjettforslag 2021
 6. Valg av styremedlemmer:
  Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Bedriftsansvarlig, Fagansvarlig, Arrangementsansvarlig, Sosialansvarlig og Fadderleder
 7. Eventuelt andre saker (?)

Spørsmål kan sendes til samsik@stud.uis.no

Vedlegg (PDF):

 1. Stillingsinstrukser: TRYKK HER
 2. Vedtekter 2021: TRYKK HER

Vel møtt til årsmøte!

Beste hilsen,
På vegne av hele styret

Lena Albertine Wendelborg, Leder i Linjeforeningen SAMSIK

Har du lyst å bli med i SAMSIK styret 2021/2022!?

Det forventes at alle som søker om et verv i Linjeforeningen SAMSIK har et ønske om å bidra positivt for å utvikle organisasjonen og skape et godt sosialt miljø. Videre forventes det at alle strekker seg for å delta på styremøter og arrangementer. Arbeidet som nedlegges i linjeforeningen skal ikke gå utover prestasjoner i studieløpet, og det forventes derfor at styret fordeler oppgavene på en god måte og tilpasser dette gjennom semesteret. 

Rollene beskrives under…

Styret 2020/2021

Leder
Leder av linjeforeningen har et overordnet ansvar for organisasjonens drift. Lederen skal påse at det til enhver tid gjøres tilstrekkelig arbeid for at driften fremstår som effektiv og sikker for studenter. Leder har beslutningsvedtak på vegne av linjeforeningen. Leder har et ansvar å delegere arbeidsoppgaver på en rettferdig måte til resten av styret. Styrets leder skal derfor kalle inn til styremøter med jevnlige mellomrom. Lederen er organisasjonens kontaktperson utad til enhver relasjon, med mindre annet er avtalt. Leder av linjeforeningen skal innlede og presentere SAMSIK ved anledninger, og holde seg oppdatert i SAMSIK sine interesser. Det forventes at leder er tilgjengelig for andre styremedlemmer, og opptrer på en rettferdig måte. Mot slutten av vervet, skal lederen skrive årsberetning til generalforsamlingen, og er ansvarlig for å utstede attester for styremedlemmer etter vervets slutt, eller ved styremedlemmenes behov. 

Nestleder
Nestleder er organisatorisk ansvarlig. Dette innebærer å skrive møtereferater, avlaste andre styreverv om nødvendig, og være et mellomledd mellom de ulike støtteordningene SAMSIK benytter seg av. Nestleder er stedfortreder for Leder, og kan ta beslutninger i samordning med leder ved fravær. Nestleder har et driftsansvar for ivaretakelse og utvikling av «SAMSIK-rommet». 

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig skal forvalte økonomien på en forsvarlig måte. Dette innebærer et hovedansvar for søknader om økonomiske midler, kjennskap til beløpet på linjeforeningens konto, og ha oversikt over når penger trekkes eller midler kommer inn. Økonomiansvarlig skal skrive søknad ved tildeling av midler fra Velferdstinget eller andre støtteordninger, og fakturere bedrifter ved samarbeidsavtaler. Økonomiansvarlig skal påse at det før hvert arrangement skal fremvises et fornuftig budsjett, og følge opp dette. Økonomiansvarlig skal minst én gang i året oppdatere inventarlisten med SAMSIK sine eiendeler. Økonomiansvarlig har hovedansvar for å ivareta bankkort, kontakter, medlemskort eller liknende eiendeler SAMSIK besitter. 

Bedriftsansvarlig
Bedriftsansvarlig er kontaktperson ut til bedrifter for faglige arrangementer eller bedriftspresentasjoner relevante for studenter med teknisk og samfunnsfaglig bakgrunn. Bedriftsansvarlig har hovedansvar for regi av Fagdagen som arrangeres hver høst, og skal i etterkant skrive erfaringsrapport. Bedriftsansvarlig skal tilrettelegge for at bedriftene kan besøke universitetet, eller at studentene selv kommer på bedriftsbesøk. Bedriftsansvarlig er ansvarlig for å oppdatere studenter om muligheter etter studiet og relevante stillinger som nyutdannet i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig. 

Fagansvarlig
Fagansvarlig har hovedansvar for å ivareta et sunt forhold med fagmiljøet på Universitetet i Stavanger, og spesielt SEROS. Dette innebærer å være kontaktperson ved fag- eller studierelaterte spørsmål knyttet til utdanningsløpet. Fagansvarlig er òg ansvarlig for å oppdatere fagsidene på www.samsik.no hvert semester og innhente nødvendig materiale fra medstudenter. Fagansvarlig er òg ansvarlig for å formidle mulige masteroppgaver på vegne av fakultetet eller bedrifter i samarbeid med bedriftsansvarlig. Fagansvarlig skal bistå bedriftsansvarlig med å arrangere «Fagdagen» årlig.

Kommunikasjonsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig har som hovedoppgave å formidle informasjon utad fra organisasjonen og er ansvarlig for SoMe kontoer og promotering. Dette innebærer å skrive og formulere innlegg til sosiale medier, publisere arrangementer i samarbeid med arrangementsansvarlig, og ivareta alle plattformene som SAMSIK innehaver. I hovedsak skal kommunikasjon skje gjennom e-post, www.samsik.no, SAMSIK sin Facebook-side, Instagram-konto og/eller LinkedIn-profil. Kommunikasjonsansvarlig har også overordnet ansvar for PR på vegne av SAMSIK, blant annet et ansvar for stand på arrangementer. Kommunikasjonsansvarlig skal hvert semester påse at det sendes et semesterbrev til alle studenter innen samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet med informasjon om linjeforeningen og relevante temaer. 

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig har ansvar for det praktiske rundt gjennomføringen av arrangementer. Dette innebærer kontakt med arrangementsinnehavere, promotering, booking av lokale og fremvise et økonomisk budsjett for arrangementet til økonomiansvarlig. Arrangementsansvarlig kan delegere ansvar videre til andre styremedlemmer ved behov. Etter hvert arrangement skal det skrives en erfaringsrapport for å ivareta erfaringsoverføringen fra styret. 

Sosialansvarlig
Sosialansvarlig skal planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter for studentene. Det skal også tas initiativ til å lage sosiale sammenkomster for medlemmer innad i styret for å styrke et godt sosialt miljø. Sosialansvarlig skal i stor grad bistå arrangementsansvarlig. 

Fadderleder
Fadderleder skal planlegge fadderuken for fadderbarn og faddere ved Samfunnssikkerhet og Teknisk Samfunnssikkerhet, på vegne av Fadderstyret på Universitetet i Stavanger. Fadderleder skal delta på møter og sosiale arrangement fra Fadderstyret. Videre er fadderleder ansvarlig for å rekruttere fadderbarn, kontakte fadderbarn, ønske dem velkommen til studiet, og informere og planlegge opplegg for fadderuken. Faddere og fadderbarn skal plasseres i grupper som fremstår hensiktsmessige for det sosiale miljøet. Fadderleder skal også gjennom studiet bistå arrangementsansvarlig ved behov. Fadderleder skal skrive erfaringsrapport etter fadderuken. 

Slik søker du!

Svar på følgende og send mail med skjema til: samsik@uis.no
Søknaden forventes å være kortfattet, et par setninger på motivasjon og erfaring er tilstrekkelig.

Navn:

Teknisk/Samfunnsvitenskapelig:

Ønsket verv:

Motivasjon:
– Hva er motivasjonen din til å søke på verv?
– Hva ønsker du å bidra med?

Erfaring:
– Har du erfaring fra tidligere verv i andre organisasjoner/linjeforeninger?

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Faglig påfyll: podcaster om sikkerhet og risiko

Her er vårt forslag til interessante og faglig relevante podcaster. God fornøyelse!

 • PwC-podden
 • NSM podcast
 • Deloittecast
 • NUPI
 • IT-sikkerhet med CyberPilot (dansk)
 • Public Risk management (engelsk)
 • PwC – The global realities of Cybersecurity (engelsk)
 • Datatilsynet (dansk)
 • PwC’s Global Risk podcast series (engelsk)
 • Helt sikkert (podcast om IT-sikkerhet)
 • På krigsstien (Forsvarets høgskole)
 • OMS – Oslo Militære samfund
 • Digi (IT og privacy)
 • CSIS (Defence and security around the globe)
 • Smashing security (Best Security Podcast 2018 and 2019)
 • Krisepodden

Film og podcast om terrorsikring

Vi har lagt en liste med filmer og podcaster som er relevant for deg med interesse i terrorsikring.

BBC

 • My Brother the Islamist (2011)
 • My Brother the Terrorist (juli 2014)
 • Generation Jihad (april 2010)
 • The Secret War on Terror (september 2011)
 • The New Al-Qaeda: Jihad.com (2005)

HBO

 • Terror in Mumbai (2010)
 • The Newburgh Sting (2014)
 • Manhunt: The Ten-Year Search for Bin Laden from 9/11 to Abbottabad (2012)

PBS – Frontline

 • Manhunt: Boston Bombers (mai 2013)
 • A Perfect Terrorist (november 2011)
 • Terror and Tehran (mai 2002)
 • The Insurgency (februar 2006)
 • Target American (oktober 2011)
 • The Torture Question (oktober 2005)
 • Trail of a Terrorist (oktober 2001)
 • The Interrogator (september 2011)
 • Top Secret America (september 2011)
 • Educating Sergeant Pantzke (juni 2011)
 • The Secret War (mai 2011)
 • Are We Safer (januar 2011)
 • The Wounded Platoon (mai 2010)
 • The War Briefing (oktober 2008)
 • Bad Voodoo’s War (april 2008)
 • Rules of Engagement (februar 2008)
 • Cheney’s Law (oktober 2007)
 • Endgame (juni 2007)
 • Spying on the Home Front (mai 2007)
 • The Enemy Within (oktober 2006)
 • Private Warriors (juni 2005)
 • The Soldier’s Heart (mars 2005)
 • A Company of Soldiers (februar 2005)
 • Secret Ground (september 2004)
 • Chasing Saddam’s Weapons (januar 2004)
 • Al Qaeda in Yemen (mai 2012)
 • Syria Behind the Lines (april 2013)
 • The Battle for Syria (september 2012)
 • Kill/Capture (mai 2011)
 • Fighting for bin Laden (mai 2011)
 • Al Qaeda’s New Front (januar 2005)
 • Son of al Qaeda (april 2004)
 • In Search of al Qaeda (november 2002)
 • Faith and Doubt at Ground Zero (september 2002)
 • Hunting bin Laden (september 2001)

National Geographic

 • Inside the Nuclear Threat (2010)
 • Inside Combat Rescue (2013)
 • Inside Guantanamo (2012)
 • Inside the Afghanistan War (2012)
 • Inside the State Department (2010)
 • CIA Confidential (2009)
 • Inside the Green Berets (2007)
 • Inside the Special Forces (2003)
 • Inside the White House (1996)
 • Seal Team Six: The Raid on Osama bin Laden
 • The Last Days of Osama bin Laden (2011)
 • Giuliani’s 9/11 (2010)

Andre produsenter

 • The Terrorists Who Came Home (januar 2011) United Nations
 • Four Lions (2010)
 • Informants (2014) Al-Jazeera
 • Fighting in the Fifth Dimension (februar 2012) Al-Jazeera
 • Flight from Terror (august 2014) CNN
 • I knew bin Laden (desember 2011) Al-Jazeera
 • In The Footsteps of Osama bin Laden (april 2012) CNN
 • Searching for the Roots of 9/11 (2003)
 • United 93 (2006)
 • Zero Dark Thirty (2012)

BBC Podcast

 • Nigeria Undercover (juli 2014)
 • Assignment: Roubles & Radicals in Dagestan (november 2011)

Foredrag og seminarer gjennom Innoasis Science Forum

Fra høsten av vil Nordic Edge i samarbeid med Universitetet i Stavanger avholde en serie med foredrag og seminarer gjennom Innoasis Science Forum. Dette er en møteplass for akademia, privat og offentlig sektor, kommuner og innbyggere hvor målet er å bygge bro mellom forskning, utdanning og praksis for å skape framtidens smarte og bærekraftige samfunn. Er du en UiS-student som er på utkikk etter spennende arbeidsrelevant erfaring gjennom internships, caser, workshops, hackathons osv.? Da bør du melde deg på Science Talk: Will Smart Cities make us sustainable? Tir. 18. August klokken 13:30. Arrangementet er virtuelt og helt gratis!